Hikaru Kusakabe

草 壁 光,

Exprimé par Kamiya Hiroshi dans le CD dramatique.