Hikaru Kusakabe

Hikaru Kusakabe

草 壁 光

Exprimé par Kamiya Hiroshi dans le CD dramatique.