Teshigawara no chichi

勅使 河 原 の 父,Père Teshigawara

Le père de Katsuhiko