Teshigawara no haha

勅使 河 原 の 母,Mère Teshigawara

La mère de Katsuhiko